Naturbetesmarker

Norra Roslagens Jordbruksandskap  

Artrikedomens ursprung


Vissa platser och naturtyper i Jordbrukslandskapet är betyligt mycket artrikare än resten av landskapet. Flest antal växt- och djurarter hittar man i naturbetesmarkerna. I en typisk Roslagsbetesmark hittar man ofta mellan 120-150 olika arter av örter och gräs.


Förr i tiden sköttes landskapet genom bondens traditionella brukande, vilket gjorde att många arter kunde hitta lämpliga miljöer att leva i.

Anledningen till att artrikedomen blivit så stor på just dessa platser är att i betad och ogödslad mark har inte snabbväxande och höga  växter samma övertag att konkurera ut det lågväxta och långsamma växterna.


En betesmark i Ånö inom Östhammars kommun har sannolikt världsrekord i arttäthet, 36 arter av kärlväxter inom en kvadratdecimeter.

Bara en del av de betesmarker som fanns vid sekelskiftet 1900 finns kvar idag, som en följd av jordbrukets rationalisering. Upp till 90% av betesmarkerna i Sverige har försvunnit.


Betesmarkerna kräver skötsel, i första hand med hjälp av betesdjur, för att behålla sina värden.

Hotet mot kulturlandskapet!


Grundförutsättningarna till den biologiska mångfalden har genom det traditionella jordbruket lagts av bönder i årtusenden.


Idag har antalet bönder och betesdjur minskat, därmed minskar artrikedomen. Finns det inga bönder som har djur som betar de gamla markerna, växer de igen och både vilda djur och växter försvinner.


Miljökvalitetsmål


Odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt med betydande inslag av betesmarker och de biologiska värderna och kulturmiljövärderna ska beras eller förstärkas vilket kräver fortsatt skötsel.

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se