Projekt Roslagshagar

Projekt Rosalgshagar

Upplandstiftelsen tillsammans med WWF startade projektet Roslagshagar i syfte att värna om det öppna ladskapet år 2001.


Inom ramarna för projektet arbetar man på olika sätt genom bland annat inventeringar och kartläggning av igenväxande hagmarker, information, rådgivning och utbildning av mark- och djurägare m.m.


Inom projektområdet finns en mängd hotade och sällsynta arter. Fjärilsfaunan är speciellt rik och här finns fortfarande många arter kvar som försvunnit på andra håll i landet.


Projektet har bland annat bidragit till att 2200 hektar ängs- och hagmarker restaurerats och börjat skötas, eller fått förbättrad skötsel.


Rosalagshagar ger ut nyhetsbrev ca två gånger per år med aktuell information om projektet.


Roslagshagar har även gjort övergripande rapporter och broschyrer som är mycket pedagogiska och innehållsrika, vilka kan användas i bland annat utbildningssyfte.


Många av deras publikationer går att beställa direkt från Upplandsstiflesen eller ladda ner från Upplandsstiftelsens hemsida:


www.upplandsstiftelsen.se

Naturbetesmark.

Resaureing av gamla beteshagar.

På kartbilden kan man se vilket område som

Projekt Roslagshagar täcker.


Främst syns Söderön, Gräsö och Hållnäshalvön.

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se