Betesmarkerna

Betesmarkerna allmänt

Total betesareal i hagarna blir ungefär 5,7 hektar för alla tre hagar. Betesmarkerna är mycket fina och kan få tillbaka betesgynnade växter igen om de betas med tillräckligt bra betestryck till att börja med. De speciella växter som förekommer i betesmarker ligger delvis som en fröbank i marken och kan gro när förnan (tjockt gammalt gräs) försvinner av betet. Växter kan också sprida sig från den intilliggande fina artrika betesmarken. Att återfå betesväxterna gynnar också fjärilar och många andra organismer. Hela arealen är inte produktiv gräsmark eftersom det finns hällområden och trädpartierr, samt blötpartier med starr som betesdjuren gärna ratar. De brukar även bli torrperioder om somrarna i området. Totalt behövs det 17 får med lamm för att få tillräckligt med betestryck i hagarna.

Västra Betesmarken


Hagen ligger på andra sidan vägen och är ca 2,4 hektar stor. Marken har inte betats sedan slutet på 1980-talet.  Området består av en öppen hage med spridda enar, bitvis ung tall, enstaka unga granar, samt några enstaka lövträd. I östra delarna är marken frisk ooch delvis fuktig med inslag av några mindre kärr. Västra delen dominaeras av torrare mark med mycket berghällar. Hela hagen är täckt av tjock gräsförna, främst på de friska och fuktiga partierna. Förnan är ett resultat från många år utan betesdjur och ger en ganska kraftig näringspåverkan på marken vilket missgynnar de betesgynnade örterna. Betesgynnad flora som mandelblom, gulmåra, tjärblomster m.m. förekommer främst på de torrare områderna med mindre förna. Gullviva förekommer även i den tjockare förnan, samt i östra delarna även nunneört. En gammal jordkällare finns också i området.Södra betesmarken


Området är ca 0,5 hektar stort och har stått obetat i många år, förna har ansamlats, vilket missgynnar betesväxterna. Här förekommer fortfarande än del betesgynnade arter som solvända, brudbröd, guldviva och rödklint. En stor fin solitär ek dominerar området. I brynet mot söder var det tidigare öppet, men nu håller skogen på att ta över.

Norra betesmarken


Betesmarken är ca 2,8 hektar stor och består av en öppen hage med spridda träd och buskar, främst längst brynen. Ett område med hällmark förekommer och en del gammal åker ingår. Hävdgynnad flora förekommer, framförallt östra brynet är artrikt. Området har betats mycket extensivt de senaste åren, vilket medfört att en del gammal förna ansamlats och de betesgynnade arterna håller på att utarmas.

Hällmark i Norra betesmarken

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se